logo

Algemene voorwaarden

A. Reikwijdte en definities 

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van FundFactory.
 2. Door u bij FundFactory aan te melden accepteert u deze Algemene voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle Algemene voorwaarden is het u niet toegestaan gebruik te maken van onze diensten.
 3. Dit is een overeenkomst tussen u, de “gebruiker”) en FundFactory. FundFactory kan in dit contract worden aangeduid door  “we”, “wij” of “onze”.  Deze overeenkomst is van toepassing op alle FundFactory diensten waar u gebruik van maakt terwijl deze overeenkomst van kracht is. In deze overeenkomst zal aan de FundFactory diensten worden gerefereerd als “dienst” of “diensten” of “dienstverlening”.
  Ook de FundFactory API valt onder deze overeenkomst. Onze klanten worden in deze overeenkomst “gebruikers”, “u” of “uw” genoemd.
 4. De diensten: het FundFactory Platform en alle aanvullende producten of diensten.
 5. Let wel: we bieden geen garanties voor onze diensten. Deze overeenkomst beperkt ook onze aansprakelijkheid.

B. Over ons 

 1. De diensten worden geleverd door FundFactory, onderdeel van HDG Holding BV zoals geregistreerd onder nummer 27196489 bij de Kamer van Koophandel. Wij zijn gevestigd op het adres Hortensiastraat 86 in Den Haag.

C. Toegang tot onze diensten 

 1. Toegang tot onze diensten is op tijdelijke basis en we behouden ons het recht voor deze diensten op enig willekeurig moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Over belangrijke wijzigingen wordt de gebruiker tijdig geïnformeerd.
  We zijn niet aansprakelijk als om welke reden dan ook onze dienstverlening niet beschikbaar is voor een (on)bepaalde tijd
 2. U bent verantwoordelijk voor het nemen van de nodige maatregelen om toegang tot onze dienst te verkrijgen. U bent er ook verantwoordelijk voor dat personen die via uw internettoegang gebruik maken van onze diensten op de hoogte zijn van deze voorwaarden en zich hieraan houden.
 3. FundFactory biedt alleen ondersteuning via e-mail. FundFactory is een self-service systeem, wat inhoudt dat onze klanten het systeem met behulp van documentatie zelf opzetten. Voor hulp bij technische problemen of incidentele vragen over specifieke instellingen, kunt u contact opnemen met onze online klantenservice. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van de informatie die u verstrekt aan onze klantenservice. FundFactory is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele handelingen die u doet naar aanleiding van een door onze klantenservice gegeven advies.

D. Persoonlijke gegevens 

 1. Door onze diensten te gebruiken gaat u ermee akkoord dat we gegevens over u verwerken in overeenstemming met ons privacyreglement.
 2. De FundFactory gebruiker gaat ermee akkoord, dat zijn gegevens bij ons worden geregistreerd en elektronisch worden opgeslagen. Er worden geen gegevens aan derden doorgegeven, tenzij de FundFactory gebruiker daar uitdrukkelijk mee akkoord gaat of het noodzakelijk is de gegevens door te geven om de service te kunnen leveren.
 3. U garandeert, dat de geregistreerde persoonlijke gegevens actueel, waarheidsgetrouw en volledig zijn.
 4. We kunnen het e-mailadres dat is geregistreerd, gebruiken om u informatie over de dienstverlening te sturen.

E. Gebruik van de diensten 

 1. Gebruikers krijgen een persoonlijke login. Een implementatie kan meerdere logins bevatten. Eén enkele login mag niet gedeeld worden door meerdere personen.
 2. De gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van haar gebruikersnaam en wachtwoord. FundFactory kan en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van deze verplichting.
 3. U mag de diensten niet gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden, maar alleen voor doeleinden zoals toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, regelgeving of algemeen geaccepteerde praktijken of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden.
 4. FundFactory is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot materiaal gepubliceerd door FundFactory. Al deze intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden aan FundFactory.
 5. U bent verantwoordelijk voor de geldigheid en nauwkeurigheid van de informatie die u publiceert via FundFactory.

F. Gebruiksbeperkingen 

 1. Het is niet toegestaan onze service te gebruiken op een manier die schade aan de dienst veroorzaakt of kan veroorzaken of van invloed kan zijn op de toegang tot, de beschikbaarheid van en/of de toegankelijkheid van de dienst; of op enige wijze die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk, of in verband met een onrechtmatige, illegale, frauduleuze of schadelijk doel of activiteit is.
 2. Geen enkel gedeelte van de dienst mag worden gebruikt als onderdeel van ongevraagde bulkmail (“spam”) of om ongevraagde commerciële boodschappen te verspreiden. Er mag in dit type e-mail niet via een link naar (een onderdeel van) FundFactory verwezen worden.
 3. Het is niet toegestaan op ongepaste, onjuiste of ongeoorloofde wijze de dienst te wijzigen, aan te passen of om te leiden, of om schade, storing, of aantasting van de dienst (of het netwerk aangesloten op de dienst) te veroorzaken, op enigerlei wijze; of een ander in het gebruik van de dienst te beperken.
 4. Het is niet toegestaan spyware of computervirus(sen) via de dienst te verspreiden.
 5. We behouden ons het recht voor de dienst te beperken, blokkeren of beëindigen indien u zich niet aan de beperkingen, zoals genoemd in deze Algemene voorwaarden, houdt.

G. Gratis versie 

 1. De gratis versie is bedoeld om het systeem uit te proberen met een beperkt aantal gegevens voor een beperkte gebruiksduur.
 2. Na die periode zal FundFactory u verzoeken op te waarderen naar een betaald abonnement.
 3. We kunnen een gratis account dat niet meer gebruikt wordt op enig moment beperken, blokkeren of opheffen, nadat de gebruiker hierover geïnformeerd is.

H. Abonnementsvoorwaarden 

 1. Indien u kiest voor een betaald abonnement kunt u enkel via een door FundFactory aangegeven betaalmethode de betaling voldoen.
 2. Een betaald abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het abonnement annuleert.
 3. Wanneer u betaling of een abonnement annuleert kunnen we na afloop van de abonnementsperiode de dienst annuleren en/of afspraken en/of gebruikersinformatie uit het account verwijderen. Wij zullen de accounthouder in dergelijk geval 7 dagen van tevoren bericht sturen.
 4. Facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 5. FundFactory stuurt de gebruiker per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. De gebruiker van FundFactory gaat ermee akkoord, dat zijn/haar factuur langs elektronische weg (per email) wordt opgestuurd. Deze is geldig zonder handtekening.
 6. Indien de gebruiker niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan de gebruiker medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is de gebruiker zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 7. Indien de gebruiker van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de gebruiker de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum aan FundFactory kenbaar maken, schriftelijk of via e-mail. Na ontvangst van het bezwaar zal FundFactory een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 8. Betaling van de verschuldigde kosten vindt plaats door middel van overschrijving met inachtneming  van de instructies op de factuur.
 9. Facturen die niet op (of voor) de vervaldag worden vereffend, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met de wettelijke rente.
 10. Bij niet-betaling behoudt FundFactory het recht de diensten (tijdelijk) stil te leggen.

I. Aansprakelijkheid 

 1. U kunt alleen een schadevergoeding van FundFactory ontvangen ter waarde van de abonnementskosten met een maximum van zes maanden. Andere verliezen, met inbegrip van gederfde winst en incidentele of indirecte schade, zullen niet worden vergoed. FundFactory betaalt geen aanvullende vergoedingen. Eindgebruikers ontvangen geen schadevergoeding van FundFactory.
 2. U bent verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van het wettelijk vereiste niveau van veiligheid met betrekking tot de bescherming van de privacy en (persoonlijke) gegevens van uw klanten / eindgebruikers. FundFactory kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade ten gevolge van onvoldoende bescherming van dergelijke gegevens.
 3. FundFactory draagt geen verantwoordelijkheid voor de legaliteit van het gebruik van door klanten of eindgebruikers geüploade afbeeldingen, gelinkte content naar externe bronnen of andere content. Als u zonder toestemming andermans werk publiceert riskeert u aansprakelijkheid voor schending van het auteursrecht.
 4. FundFactory is niet aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de dienst door klanten of eindgebruikers. Als FundFactory geïnformeerd wordt dat de dienst door ons, onze klant(en) of eindgebruiker(s) geüploade content bevat die auteursrecht schendt of op anderszins ongeoorloofde wijze gebruikt wordt, zal deze verwijderd.